Általános szerződési feltételek -

Szoptatásbarát helyek és vállalkozások térképe

Megállapodás (2017/.....)

amely létrejött egyrészről

Katarína Brňáková Morovicsová - ReRiDa (Székhely: L.Novomeského 767/24, 92701 Šaľa, Szlovákia, Adószám: 30423916-1-51, Cégjegyzékszám (IČO): 47839023, Képviseli: Katarína Brňáková Morovicsová tulajdonos, bankszámlaszám: SK63 1100 0000 0029 3612 6320, BIC (SWIFT) TATRSKBX (a továbbiakban Partner)

és

Megrendelő Kft. (Székhely: 11111 Budapest, Megrendelő út 1/c, Adószám: 1111111111111-1-11, Cégjegyzékszám 11-11-11111, Képviseli: Megrendelő Megrendelő ügyvezető (a továbbiakban: Megrendelő)

között alulírott napon, és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Jelen szerződés 2017........- 2018.........-ig tartó időtartamra jön létre.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Partner által meghirdetett "Szoptatni trendi - Kampány az egészségesebb nemzedékért" időtartama alatt a Partner ezen megállapodás 3. pontjában foglalt szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelőnek a 2a pontban foglalt ellenérték fejében.

2a. A jelen megállapodás keretein belül nyújtott szolgáltatások értéke: 3.300 Ft (háromezerháromszáz forint)

3. Partner által nyújtott szolgáltatok:

-a Megrendelő bejegyzése a "Szoptatást támogató cégek és helyek térképén" , a "Szoptatni trendi - Kampány az egészségesebb nemzedékért" projekt hivatalos honlapjain www.szoptatnitrendi.hu , valamint www.dojcimvpohode.sk (Cég nevének, címének, honlapja címének, logójának megjelenítése a fenti honlapokon, elektronikus formában)

4. A fenti megjelenésekhez Partner reklámadóról való nyilatkozata ezen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

4a, A Megrendelő kijelenti, hogy üzleti tevékenysége nem hozható kapcsolatba tápszer- gyógyszer-, fegyver-, ill. pornográfia gyártásával, forgalmazásával, propagálásával. A Megrendelő kijelenti, hogy üzleti tevékenysége összhangban van Az anyatejet helyettesítő készítmények nemzetközi kódexével.

4b, A Megrendelő kijelenti, hogy az általa reklám céljából a Partner rendelkezésére bocsájtott mindennemű szöveg, kép- és hanganyag szerzői, ill.felhasználási jogával rendelkezik

5. A felek megállapodnak, hogy ezen megállapodásba foglalt szolgáltatásokért a Partner elektronikus számlát állít ki, melyet a Megrendelő átutalással egyenlít ki, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül (14 nap) .

6. Jelen szerződés határozott időtartamra szól, így azt rendes felmondással megszüntetni nem lehet. Jelen megállapodást bármelyik Szerződő Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Szerződő Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére a felszólításban tűzött 8 napos határidő alatt sem teljesíti. Ebben az esetben, valamint amennyiben egyik fél nem szerződésszerűen teljesít, Szerződő Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolni kötelesek.

7. Felek vállalják, hogy minden olyan információt, amelyhez a jelen gazdasági kapcsolat révén jutnak hozzá, szigorúan bizalmasan kezelnek, és az ilyen információt nem hozzák semmilyen harmadik fél tudomására a jelen Megállapodás fennállása alatt vagy azt követően.

8. Jelen megállapodásra az Európai Uniós, ill. a magyar jog irányadó. Jelen megállapodás elektronikus úton készült magyar nyelven, a Szerződő Felek megállapodtak, hogy elfogadják a szerződés aláírással hitelesített, szkennelt és emailben továbbított változatát.___________________________________                                                          _____________________________

                                  Partner                                                                                                                        Megrendelő